1. Forside
 2. / Persondatapolitik

Persondatapolitik

Information om behandling af dine personoplysninger i Jyske Finans

Her finder du information om, hvordan Jyske Finans agerer som dataansvarlig efter reglerne om databeskyttelse. Du kan læse, hvordan og hvornår vi indhenter, behandler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig – enten alene eller kombineret med andre oplysninger, fx dit navn, CPR-nr., kontraktnummer, registreringsnummer og/eller stelnummer på en finansieret bil eller en anden finansieret genstand og indkomst. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med lov om forbrugslånsvirksomheder, kreditaftaleloven, databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, og –de almindelige betingelser, der gælder for vores kontrakter.

Vores behandling af dine personoplysninger afhænger af dit forhold til os. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du:

 • bruger vores hjemmesider, nyhedsmails, mailservices og applikationer
 • er kunde
 • overvejer at blive kunde
 • har tilknytning til en af vores privatkunder
 • har tilknytning til en af vores erhvervskunder eller en forening.

 

Sådan behandler vi personoplysninger, du har givet ved brug af vores hjemmesider, nyhedsmails, mailservices og applikationer

På vores hjemmesider og i vores applikationer tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster nødvendige oplysninger, fx navn, adresse, registreringsnummer og e-mailadresse. Oplysningerne bliver alene brugt til at imødekomme din henvendelse og yde dig den pågældende service. Derudover modtager vi information om din ip-adresse – se mere i vores politik for brugen af cookies på vores hjemmeside jyskefinans.dk.

Vi sender dig kun nyhedsmails, hvis du har tilmeldt dig og dermed givet dit samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i nyhedsmailen. Du kan også rette henvendelse til os og bede om at blive slettet.

Sådan behandler vi personoplysninger i Jyske Finans – når du er kunde

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

Vi behandler personoplysninger om dig for at kunne betjene og rådgive dig, for at overholde vores aftaler med dig, for at beskytte dig og os mod bedrageri og for at leve op til de krav i lovgivningen, som vi er pålagt.

Vi behandler oplysninger til brug for udbud af vores ydelser indenfor leasing og finansiering af løsøre, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, forsikringsformidling, kredit- og kreditværdighedsvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Afhængigt af hvilke produkter og ydelser du har eller har vist interesse for, behandler vi forskellige oplysninger om dig:

 • Grundlæggende personoplysninger, fx navn, adresse, skattemæssige forhold, statsborgerskab, CPR-nr. og evt. CVR-nr.
 • Økonomiske oplysninger, fx indkomst, gæld og formue.
 • Oplysninger om job, erhverv eller uddannelse.
 • Oplysninger om din husstand og din familie.
 • Oplysninger om hvilke produkter og ydelser du modtager fra os, hvordan du bruger dem, og dit formål med og det forventede omfang af dit kundeforhold hos os.
 • Kopi af legitimation, fx pas eller kørekort.
 • Vi registrerer vores kommunikation med dig. Vi har etableret videoovervågning ved indgangene til vores adresser.

Får vi ikke de ønskede oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at dit kundeforhold må ophøre. Det vil fx være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.

Følsomme personoplysninger:

Jyske Finans indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail eller et budget med følsomme personoplysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk parti eller en fagforening, betragter vi det som dit samtykke til, at vi kan gemme oplysningerne, fx i det indsendte budget. Vi anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge.

Oplysninger fra tredjepart:

Hvis du indgår en aftale med os som formidles af en tredjepart, for eksempel en bilforhandler eller en leverandør af andet udstyr, indsamler vi oplysninger fra dig, leverandøren og andre. Det gør vi bl.a. for at foretage kreditvurdering, indgå en aftale og effektuere den.

Vi indhenter ligeledes oplysninger fra andre leverandører af serviceydelser, fx brændstofselskaber hvis du anvender brændstofkort formidlet af os eller værksteder, hvis du har en serviceaftale vedr. service af biler eller andet udstyr gennem os.

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende, så længe du er kunde.

Opbevaring af dine oplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som lå til grund for vores indsamling og behandling.

Efter bl.a. hvidvaskloven og bogføringsloven opbevarer vi oplysninger, dokumenter og øvrige relevante registreringer i mindst fem år, efter forretningsforbindelsen er ophørt, eller den enkelte transaktion er gennemført.

Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i højst 30 dage efter tv-overvågningsloven.

Vi opbevarer visse oplysninger vedrørende kreditgivning i mindst 20 år i henhold til kapitalkravsforordningen til brug for udarbejdelse af kreditmodeller, da vi som datterselskab af Jyske Bank er underlagt disse regler.

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Jyske Finans registrerer og bruger dine personoplysninger, når:

 • det er nødvendigt, for at vi kan opfylde aftaler om produkter og ydelser, som vi stiller til rådighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om finansiel virksomhed, vil der særligt være tale om krav i fx:
  • hvidvaskloven, der forpligter os til at indhente dine legitimationsoplysninger og oplysninger om dit formål med og det forventede omfang af kundeforholdet. De indhentede oplysninger anvendes bl.a. til at risikoklassificere vores kunder. Derudover er vi forpligtet til at overvåge finansielle transaktioner med henblik på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og foretage relevante indberetninger til offentlige myndigheder. Vi er forpligtet til at identificere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) eller nærtstående til en, da særlige foranstaltninger skal iagttages. En PEP er en person, der bestrider et eller flere højtstående offentlige erhverv.
  • skatteindberetningsloven, der forpligter os til at videregive oplysninger til Skatteforvaltningen om dine økonomiske forhold. Hvis du efter vores oplysninger hører skattemæssigt hjemme udenfor Danmark, er vi desuden forpligtet til at foretage indberetning efter nogle særlige regler til Skatteforvaltningen, som herefter kan udveksle oplysningerne med skattemyndighederne i andre lande
  • kreditaftaleloven og forbrugslånsvirksomhedsloven, der i visse tilfælde forpligter os til at indhente og behandle oplysninger om din indkomst, formue og rådighedsbeløb, når du beder os om et lån eller en kredit. Det skal vi for at kunne vurdere, om du er i stand til at tilbagebetale lånet eller kreditten
  • bogføringsloven, der forpligter os til at registrere og gemme bogføringsmateriale – fx oplysninger om posteringer på din konto.
 • det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsføring efter en afvejning af dine og vores interesser.

3. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

For at kunne opfylde aftaler med dig, videregiver vi oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen. Det kan fx være:

 • Hvis du har indgået en leasingaftale med os vedr. en bil eller en anden leasinggenstand. Her vil vi i visse tilfælde være forpligtet til at videregive oplysninger om din identitet til den leverandør, som skal udlevere leasinggenstanden.
 • Når en leasinggenstand skal returneres, videregiver vi oplysninger til den tredjepart, der skal gennemgå bilen.
 • Hvis du eller vi har indgået aftale om en forsikring, giver vi forsikringsselskabet oplysninger om dig, som er nødvendige for at etablere og opretholde forsikringen.
 • Hvis du har indgået en serviceaftale på en bil eller en anden genstand som skal på værksted, videregiver vi i nogle tilfælde oplysninger til værkstedet så de kan udføre reparationen. Det samme gælder virksomheder, som leverer systemer til administration af reparationsaftaler mv.
 • Hvis en bil eller en anden genstand vi har finansieret skal flyttes, giver vi oplysninger til en transportør.
 • I nogle tilfælde giver vi forhandlere og importører oplysninger om biler eller andre genstande, der er finansieret, til brug for opfølgning på kampagner mv.
 • I nogle tilfælde giver vi oplysninger om biler eller andre genstande, vi har finansieret, til energiselskaber med henblik på opnåelse af energitilskud.
 • Hvis vi har kaution eller anden sikkerhedsstillelse fra en tredjemand giver vi vedkommende lovpligtige oplysninger om status på aftalerne.
 • Hvis du ikke overholder dine forpligtelser, giver vi oplysninger til en inkassator eller advokat i overensstemmelse med reglerne på området.

I det omfang vi er forpligtet af lovgivningen, videregiver vi også oplysninger om dig til offentlige myndigheder, herunder til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven og til Skatteforvaltningen i henhold til skatteindberetningsloven.

Derudover udveksler vi oplysninger internt i koncernen og med eksterne samarbejdspartnere, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen, fx lov om forbrugslånsvirksomher, kreditaftaleloven eller hvidvaskloven. Hvis vi finansierer aktiver, der kan klassificeres som ”grønne”, fx eldrevne køretøjer, udveksler vi oplysninger om aktivet og finansieringen med henblik på at Jyske Bank kan refinansiere investeringen ved udstedelse af grønne obligationer.

Vi er forpligtet til at videregive oplysninger om dig og dine låne- og kreditforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven, lov om finansiel virksomhed og lov om forbrugslånsvirksomhed med henblik på overvågning af den finansielle stabilitet.

Misligholder du dine forpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande udenfor EU og EØS. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveau følger med dine personoplysninger. Du kan se en oversigt over, hvilke lande vi overfører personoplysninger til og eksempler på standardkontrakterne her.

Sådan behandler vi personoplysninger i Jyske Finans – når du overvejer at blive kunde

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

Jyske Finans behandler personoplysninger om dig, fordi du har vist interesse for at blive kunde hos os. Vi har brug for oplysninger om dig for at vurdere muligheden for at etablere et kundeforhold med dig og for at give dig relevante tilbud.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

 • Afhængigt af hvilke produkter og ydelser du har vist interesse for, indsamler og registrerer vi forskellige oplysninger om dig:
 • Grundlæggende personoplysninger, fx navn, adresse, skattemæssige forhold, statsborgerskab, CPR-nr., og evt. CVR-nr.
 • Økonomiske oplysninger, fx konto- og depotnumre i dit nuværende pengeinstitut, indkomst, gæld og formue.
 • Oplysninger om job, erhverv og uddannelse.
 • Oplysninger om din husstand og din familie.
 • Dit formål med og det forventede omfang af dit kundeforhold i Jyske Finans.
 • Kopi af legitimation, fx pas eller kørekort.
 • Vi registrerer vores kommunikation med dig.

Får vi ikke de ønskede oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at vi ikke kan etablere et kundeforhold med dig. Det vil fx være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.

Følsomme oplysninger:

Jyske Finans indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail eller et budget med følsomme personoplysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk parti eller en fagforening, betragter vi det som dit samtykke til, at vi kan gemme oplysningerne, fx i det indsendte budget. Vi anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge.

Oplysninger fra tredjepart:

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Hvis din henvendelse kommer via en forhandler, som formidler vores produkter, indhenter vi oplysninger derfra. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

Opbevaring af dine oplysninger:

Vi opbevarer oplysninger, du har givet os, i to år – også selvom du ender med ikke at blive kunde hos os. Det gør vi bl.a. for at sikre os mod svig, og for at kunne dokumentere vores korrespondance og et evt. samtykke til at modtage markedsføring.

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Jyske Finans registrerer og bruger dine personoplysninger, når:

 • det er nødvendigt, for at vi kan vurdere, om du kan blive kunde, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om forbrugslånsvirksomhed, vil der særligt være tale om krav i fx:
  • hvidvaskloven, der forpligter os til at indhente dine legitimationsoplysninger og oplysninger om dit formål med og det forventede omfang af kundeforholdet. De indhentede oplysninger anvendes bl.a. til at risikoklassificere Jyske Finans’ kunder. Vi er forpligtet til at identificere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) eller nærtstående til en, da særlige foranstaltninger skal iagttages. En PEP er en person, der bestrider et eller flere højtstående offentlige erhverv.
  • kreditaftaleloven og forbrugslånsvirksomhedsloven, der i visse tilfælde forpligter os til at indhente og behandle oplysninger om din indkomst, formue og dit rådighedsbeløb, når du beder os om et lån eller en kredit. Det skal vi for at kunne vurdere, om du er i stand til at tilbagebetale lånet eller kreditten.
 • det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsføring efter en afvejning af dine og vores interesser.

3. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine personoplysninger. Du kan se en oversigt over, hvilke lande vi overfører personoplysninger til og eksempler på standardkontrakterne her.

Sådan behandler vi personoplysninger i Jyske Finans – når du har tilknytning til en privatkunde

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

Jyske Finans behandler personoplysninger om dig, fordi du har tilknytning til en af vores privatkunder eller en mulig kunde, fx hvis du er arving, bobestyrer, værge, har fuldmagt eller er kautionist og tredjemandspantsætter. Vi behandler oplysninger om dig for at kunne leve op til de krav i lovgivningen, som vi er pålagt, fordi kundeforholdet kræver det, og for at du kan disponere efter vores kundes ønske.

Formålet med vores behandling af personoplysninger om dig er at udbyde finansielle ydelser og produkter af enhver art til vores kunde, og at kommunikere med dig og/eller vores kunde herom.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Afhængigt af din tilknytning til vores kunde indsamler og registrerer vi forskellige oplysninger om dig. Vi registrerer altid:

 • Grundlæggende personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr., og evt. CVR-nr.
 • Vores kommunikation med dig.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du har fuldmagt eller er værge:

 • Oplysninger om hvilke produkter og ydelser, du modtager fra os og hvordan du bruger dem.
 • I nogle tilfælde kopi af legitimation, fx pas eller kørekort, afhængigt af den konkrete fuldmagt eller værgeforhold.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du er arving eller bobestyrer:

 • Kopi af legitimation, fx pas eller kørekort.
 • Bobestyrerattest

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du er kautionist eller tredjemandspantsætter:

 • Kopi af legitimation, fx pas eller kørekort.
 • Oplysninger om job, erhverv og uddannelse.
 • Økonomiske oplysninger fx konto- og depotnumre, oplysninger om pantsat(te) aktiv(er), indkomst, gæld og formue.

Får vi ikke de ønskede oplysninger kan det betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig eller vores kunde. Det vil fx være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.

Følsomme oplysninger:

Jyske Finans indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail med følsomme personoplysninger, betragter vi det som dit samtykke til, at Jyske Finans kan gemme oplysningerne. Vi  anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge.

Oplysninger fra tredjepart:

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Hvis du er kautionist eller tredjemandspantsætter, undersøger vi ved kreditvurdering, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende, så længe din tilknytning til vores kunde kræver det.

Opbevaring af dine oplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål som lå til grund for vores indsamling og behandling.

Afhængig af din tilknytning til vores kunde, opbevarer vi efter hvidvaskloven oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer om dig, i mindst fem år efter forretningsforbindelsen med den kunde, du har tilknytning til, ophører.

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Jyske Finans registrerer og bruger dine personoplysninger, når:

 • det er nødvendigt, for at vi kan opfylde aftaler om produkter og ydelser, som vi stiller til rådighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om finansiel virksomhed vil der særligt være tale om krav i fx:
  • hvidvaskloven, hvis du er kautionist, tredjemandspantsætter, fuldmagtshaver, bobestyrer, værge eller arving: Vi har pligt til at indhente legitimationsoplysninger fra dig, og vi er generelt forpligtet til at overvåge finansielle transaktioner med henblik på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og at foretage relevante indberetninger til offentlige myndigheder.
 • det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsføring efter en afvejning af dine og vores interesser.

3. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER

For at kunne opfylde aftaler med dig og vores kunde videregiver vi oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) iht. hvidvaskloven.

Derudover udveksler vi oplysninger internt i koncernen og med eksterne samarbejdspartnere, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen, fx i lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven.

Har du stillet sikkerhed for et engagement, kan vi være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven med henblik på overvågning af den finansielle stabilitet.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine personoplysninger. Du kan se en oversigt over, hvilke lande vi overfører personoplysninger til og se eksempler på standardkontrakterne her.

Sådan behandler vi personoplysninger i Jyske Finans – når du har tilknytning til en erhvervskunde eller en forening

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Hvorfor registrerer og bruger vi oplysninger om dig?

Jyske Finans behandler personoplysninger om dig, fordi du har tilknytning til en af vores foreningskunder, erhvervskunder eller en mulig forenings- eller erhvervskunde, fx hvis du er reel ejer (herunder hvis du indgår i den daglige ledelse eller er bestyrelsesmedlem i en forening), direktør, tegningsberettiget, kautionist, tredjemandspantsætter, fuldmagtshaver, kontaktperson, eller fordi der er indgået en aftale mellem dig og en af vores erhvervskunder (fx en fondsmægler eller en advokat). Vi behandler oplysninger om dig, for at kunne leve op til de krav, som vi er pålagt i lovgivningen, fordi kundeforholdet kræver det, og/eller for at du kan disponere efter vores kundes ønske.

Formålet med vores behandling af personoplysninger om dig er at udbyde finansielle ydelser og produkter af enhver art til vores kunde, og kommunikere med dig og/eller vores kunde herom.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Afhængigt af din tilknytning til vores kunde, indsamler og registrerer vi forskellige oplysninger om dig. Vi registrerer altid:

 • Grundlæggende personoplysninger, fx navn, adresse, CPR-nr., og evt. CVR-nr.
 • Vores kommunikation med dig. Vi har etableret videoovervågning ved indgangene til vores adresser.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du har fuldmagt:

 • Oplysninger om hvilke produkter og ydelser du modtager fra os, og om hvordan du bruger dem.
 • I nogle tilfælde kopi af legitimation, fx pas eller kørekort, afhængig af den konkrete fuldmagt.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du er reel ejer (herunder hvis du indgår i den daglige ledelse, eller er bestyrelsesmedlem i en forening):

 • Oplysning om statsborgerskab og kopi af legitimation, fx pas eller kørekort.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du er kautionist eller tredjemandspantsætter:

 • Økonomiske oplysninger, fx konto- og depotnumre, indkomst, gæld og formue.
 • Kopi af legitimation, fx pas eller kørekort.
 • I nogle tilfælde oplysninger om job, erhverv og uddannelse.

Vil du ikke give os de oplysninger, som vi beder dig om, eller vurderer vi, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige, kan det betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig eller vores kunde. Det vil fx være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige, for at vi kan leve op til krav i lovgivningen. I visse tilfælde kan det betyde, at vi ikke kan etablere et kundeforhold med den erhvervskunde, du har en tilknytning til, eller at kundeforholdet må ophøre.

Følsomme oplysninger:

Jyske Finans indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail med følsomme personoplysninger, betragter vi det som dit samtykke til, at vi kan gemme oplysningerne. Vi anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge.

Oplysninger fra tredjepart:

Hvis du på baggrund af en fuldmagt indgår en aftale med os som formidles af en tredjepart, for eksempel en bilforhandler eller en leverandør af andet udstyr, indsamler vi oplysninger fra dig, leverandøren, og andre. Det gør vi bl.a. for at foretage kreditvurdering, indgå en aftale og effektuere den.

Vi indhenter ligeledes oplysninger fra andre leverandører af serviceydelser, fx brændstofselskaber hvis du på baggrund af en fuldmagt anvender brændstofkort formidlet af os eller værksteder, hvis du har en serviceaftale vedr. service af biler eller andet udstyr gennem os.

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Hvis du er kautionist eller tredjemandspantsætter, undersøger vi ved kreditvurdering, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende, så længe din tilknytning til vores kunde kræver det.

Opbevaring af dine oplysninger:

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som lå til grund for vores indsamling og behandling.

Afhængigt af din tilknytning til vores kunde, opbevarer vi efter hvidvaskloven oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer om dig, i mindst fem år efter forretningsforbindelsen med den kunde, som du har tilknytning til, ophører.

Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i højst 30 dage efter tv-overvågningsloven.

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Jyske Finans behandler dine personoplysninger når:

 • du har givet os dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • det er nødvendigt, for at vi kan opfylde aftaler om produkter og ydelser, som vi stiller til rådighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om finansiel virksomhed vil der særligt være tale om krav i fx:
  • hvidvaskloven, hvis du er kautionist, tredjemandspantsætter, fuldmagtshaver eller reel ejer: Vi har pligt til at indhente legitimationsoplysninger fra dig, og vi er generelt forpligtet til at overvåge finansielle transaktioner med henblik på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og at foretage relevante indberetninger til offentlige myndigheder. Hvis du er reel ejer, er vi desuden forpligtet til at identificere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) eller nærtstående til en, da særlige foranstaltninger skal iagttages. En PEP er en person, der bestrider et eller flere højtstående offentlige erhverv.
 • det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsføring efter en afvejning af dine og vores interesser.

3. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER

Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) iht. hvidvaskloven.

Derudover udveksler vi oplysninger internt i koncernen og med eksterne samarbejdspartnere, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen, fx lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven.

Har du stillet sikkerhed for et engagement, kan vi være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven med henblik på overvågning af den finansielle stabilitet.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS. Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine personoplysninger. Du kan se en oversigt over, hvilke lande vi overfører personoplysninger til og se eksempler på standardkontrakterne her.

 

Dine rettigheder

1. JYSKE FINANS’ TAVSHEDSPLIGT OG DIN RET TIL INDSIGT

Vores medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig. Retten til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om og hvilke oplysninger vi har noteret i forbindelse med undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvaskloven. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Din adgang kan også være begrænset på grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og vores forretningsgrundlag, forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder, interne vurderinger og materiale.

2. PROFILERING OG AUTOMATISKE AFGØRELSER

Vi foretager i visse tilfælde automatisk evaluering af dine personoplysninger, fx analyse af dine økonomiske forhold og præferencer. Det gør vi, hvis vi fx skal lave en lovpligtig kreditværdighedsvurdering eller for at målrette vores markedsføring til dig.

I visse tilfælde anvender vi automatiske afgørelser. Det gælder, hvis der er forhold der gør, at vi ikke lovligt kan bevilge en finansieringsansøgning, eller du ikke er indenfor en afgrænset målgruppe for det ansøgte produkt. I disse tilfælde har du ret til, at få afgørelsen revurderet af en medarbejder. Hvis et afslag på en finansieringsansøgning sker på baggrund af en automatisk afgørelse, vil du modtage besked herom og oplysning om, hvordan du anmoder om at få afgørelsen revurderet af en medarbejder.

3. RET TIL AT FÅ RETTET ELLER SLETTET DINE OPLYSNINGER

Hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller anden hjemmel. Har vi videregivet forkerte oplysninger om dig, vil vi sørge for at rette fejlen.

4. BEGRÆNSNING AF BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke. Vi må også behandle dine oplysninger med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. DU KAN TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, ved at kontakte os. Du skal dog være opmærksom på, at vi muligvis ikke vil være i stand til at tilbyde dig vores produkter eller ydelser. Selvom du har tilbagekaldt et samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde stadig kan behandle dine oplysninger, fx hvis det er nødvendigt for at gennemføre en aftale, vi har indgået med dig, eller fordi vi er forpligtet til det efter lovgivningen.

6. RET TIL AT FÅ UDLEVERET DINE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Hvis vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

7. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER OG KLAGEMULIGHEDER

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Jyske Finans’ juridiske funktion på juridisk@jyskefinans.dk. Du kan også kontakte Jyske Bank koncernens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på DPO@jyskebank.dk.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til os. Du har desuden mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Jyske Finans:

Jyske Finans A/S

Kastaniehøjvej 2

8600 Silkeborg

CVR-nr. 10 15 76 76

JyskeFinans.dk

Tlf. +45 89 89 42 10