Oplysning om behandling af persondata

Når du bliver kunde hos Jyske Finans (en del af Jyske Bank-koncernen), skal du afgive en række oplysninger. Se i filmen, hvordan vi opbevarer og passer på dine data.

 

1. Generel oplysningspligt

Inden Jyske Finans agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, Jyske Finans indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

 

2. Dataansvarlig

Dataansvarlig er Jyske Finans A/S, Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg, CVR nr. 10157676.

 

3. Databeskyttelsesrådgiver

Jyske Finans er en del af Jyske Bank koncernen. Jyske Bank koncernens databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes på DPO@jyskebank.dk

 

4. Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af dine data er, at foretage kreditvurdering, bevilling, etablering og administration af en eller flere finansieringer, som du har ansøgt Jyske Finans om. Hertil kommer løbende korrespondance med dig, kundepleje, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen. Retsgrundlaget for behandlingen er den finansielle lovgivning, herunder Hvidvaskloven, Skattekontrolloven, Bogføringsloven, Kreditaftaleloven, Betalingsloven og Databeskyttelsesloven.
Herudover er behandling af dine oplysninger nødvendig for at indgå en kontrakt eller til gennemførelse af foranstaltninger til indgåelse af en kontrakt.

 

5. Modtagere af oplysningerne

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver vi i visse tilfælde oplysningerne.
Videregivelse sker til myndighederne i det omfang vi er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Herunder kan videregivelse ske til Hvidvasksekretariatet hos SØIK og SKAT.
Desuden videregiver vi oplysninger internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, leverandører, bilimportører, værksteder og afleveringssteder mv. i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at vi kan opfylde aftalen, eller vi er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.
Hvis du misligholder dine forpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre efter gældende regler.

 

6. Kategorier af oplysninger

De berørte kategorier af oplysninger vi behandler er:

  • Navn, adresse, e-mail og telefonnummer
  • CPR/CVR nummer
  • Økonomiske og skattemæssige forhold
  • Oplysninger fra CPR og andre offentligt tilgængelige registre og kilder
  • Vi undersøger om du er registreret i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig. Men hvis du selv giver os følsomme oplysninger, fx om helbredsforhold, betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi anvender dem dog ikke i andre sammenhænge.

 

7. Overførsel til tredjelande

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger i visse tilfælde til databehandlere. Vi bruger standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

 

8. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer kun dine data så længe der er grund til det, eller vi har pligt til det i henhold til lovgivningen. Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er vi i henhold til hvidvaskloven og bogføringsloven forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

 

9. Dine rettigheder

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi registrerer på dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvortil vi videregiver oplysninger om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen eller hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis.
Hvis der er fejl i oplysningerne, har du ret til at få dem berigtiget. Du har ret til at få udleveret oplysninger du selv har givet os udleveret i et elektronisk format.

 

10. Klage over behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til os. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk

 

11. Pligt til at meddele oplysninger

Du er ikke forpligtet til at give os dine oplysninger. Men det er en forudsætning for, at vi kan indgå en aftale med dig. Hvis ikke du giver os de nødvendige oplysninger, vil din ansøgning om finansiering blive afvist.

 

12. Profilering og automatiske afgørelser

Vi anvender ikke automatiske afgørelser i Persondataforordningens forstand. Vores indledende kreditbehandling er delvist automatiseret, men et afslag vil altid være behandlet af en medarbejder inden der træffes afgørelse.